മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടി പ്രവേശന വിലക്കേർപെടുത്തി യു.എ.ഇ | UAE travel ban

Newest video updates about Coronavirus. Check out this “മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടി പ്രവേശന വിലക്കേർപെടുത്തി യു.എ.ഇ | UAE travel ban” video below:


UAE bans entry for travelers from three countries
UAE travel ban
Malayalam News Malayalam Latest News Malayalam Latest News Videos

Log onto MediaOne news live TV for the latest Malayalam news update, Kerala breaking news, gulf news, trending Malayalam news, Malayalam entertainment, sports news.
MediaOne is a 24×7 news channel which broadcasts the updated news from trustworthy sources. The…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *