വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾ പൊട്ടൽ, വിമാനാപകടം – What is happening in Kerala?

Newest video release regarding Coronavirus. Have a look at this “വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾ പൊട്ടൽ, വിമാനാപകടം – What is happening in Kerala?” video below:


വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾ പൊട്ടൽ, വിമാനാപകടം – ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പമ്പയാറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കയറിയിറങ്ങി. വീടുകളും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *