கோயில்களில் இருக்கும் சித்தர்கள் உருவாக்கிய Worm Hole.! Dr Kabilan Exclusive Interview | Time Travel

Latest video updates related to Coronavirus. Have a look at this “கோயில்களில் இருக்கும் சித்தர்கள் உருவாக்கிய Worm Hole.! Dr Kabilan Exclusive Interview | Time Travel” video below:


A wormhole is a speculative structure linking disparate points in spacetime, and is based on a special solution of the Einstein field equations.
A wormhole can be visualized as a tunnel with two ends at separate points in spacetime (i.e., different locations, or different points in time, or both).
Wormholes are consistent with the general theory of relativity by Einstein, but whether wormholes…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *