ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള യുഎഇ യാത്രാവിലക്ക് ജൂലൈ ആറു വരെ നീട്ടി | UAE | Travel Ban |

Latest video updates regarding Coronavirus. Check out this “ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള യുഎഇ യാത്രാവിലക്ക് ജൂലൈ ആറു വരെ നീട്ടി | UAE | Travel Ban |” video below:


UAE extends travel ban on Indians until July 6 | UAE | Travel Ban
Malayalam News Malayalam Latest News Malayalam Latest News Videos

Log onto MediaOne news live TV for the latest Malayalam news update, Kerala breaking news, gulf news, trending Malayalam news, Malayalam entertainment, sports news.
MediaOne is a 24×7 news channel which broadcasts the updated news from trustworthy sources. The…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *