പമ്പാ ഡാം തുറന്നു, വീണ്ടും വെള്ളം പൊങ്ങുമോ?

Latest video release regarding Coronavirus. Watch this “പമ്പാ ഡാം തുറന്നു, വീണ്ടും വെള്ളം പൊങ്ങുമോ?” video below:


പമ്പാ ഡാം ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് വീണ്ടും തുറന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ വീണ്ടുമൊരു 2018 ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് കളക്ടർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ആറന്മുളയിൽ…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *