ലോക്ക്ഡൗൺ പാസ്സ് വിതരണത്തിന്, ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം|lockdown pass|travel pass

Newest video updates related to Coronavirus. Check out this “ലോക്ക്ഡൗൺ പാസ്സ് വിതരണത്തിന്, ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം|lockdown pass|travel pass” video below:


Dear all
How we can apply for lock down travel pass

Thanks and regards
Soulofwit

Queries solved
1.what is lock down kerala
2.lockdown Kerala travel pass
3.online travel pass
4.apply for online travel pass
5.covid19 latest update
6.Kerala lockdown malayalam
#kerala
#lockdown #travelpass..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *