1,05,999 രൂപയുടെ ഫോൺ, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Camera Test by a Vlogger

Latest video release about Coronavirus. Check out this “1,05,999 രൂപയുടെ ഫോൺ, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Camera Test by a Vlogger” video below:


1,05,999 രൂപയുടെ ഫോൺ, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Camera Test by a Vlogger #techtraveleat #samsung

ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല. രണ്ട് ആഴ്ച മുൻപ് ഞാൻ വാങ്ങിയ പുതിയ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയുടെ സവിശേഷതകളാണ് ഈ…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *